Integritetspolicy

Bromma husläkarmottagning har åtagit sig att skydda din integritet och personliga information i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen och övrig sekretesslagstiftning. Följande integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delger och skyddar personlig information som erhållits från patienter, anställda och besökare på Bromma husläkarmottagning.

Varför arbetar vi med patientuppgifter?

Kontinuerlig och spårbar journalföring är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva patientsäker vård. Denna data sparas alltid i slutna system som regleras av Patientdatalagen (2008:355). Patientdatalagen reglerar bl. a hur alla medicinska uppgifter och all patientadministration ska hanteras, vem som ska få tillgång till dem, hur länge uppgifterna ska sparas, och hur informationen ska skyddas.

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.

Vi kan samla in följande typer av personlig information:

  • Patientinformation: Fullständigt namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, personnummer, sjukdomshistoria och all annan information som behövs för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster.
  • Anställningsinformation: Fullständigt namn, kontaktinformation, anställningshistorik, kvalifikationer och all annan information som behövs för anställningsändamål.
  • Besökarinformation: Fullständigt namn, kontaktinformation och all annan information som frivilligt tillhandahålls under besök på Bromma husläkarmottagning.

Vi hanterar endast känsliga uppgifter i slutna system och på ett tryggt sätt kassera säkerhetskänsligt material som behöver skrivas ut så fort det är färdigbehandlat. Utskrivna handlingar ligger ej framme när de inte används och förvaras i låsta utrymmen. Syftet med lagstiftning så som Dataskyddsförordningen (även känd som GDPR) är bland annat att värna om att uppgifter knutna till din privata integritet inte utnyttjas av andra eller tredje part. Vi vädjar därför alla våra patienter att inte uppge uppgifter så som personnummer eller andra känsliga uppgifter via öppna kanaler så som e-post eller sociala medier.

Skulle vi behöva inhämta patientuppgifter från tredje part så krävs alltid en fullmakt från patienten eller dess förmyndare.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter?

Personuppgifter kan lämnas ut till personer som deltar i vården av dig. De kan även lämnas ut till parter som av rättsliga skäl behöver dom, så som kommun, myndigheter och regioner. Det händer att försäkringsbolag begär handlingar eller medicinska utredningar på dig, i så fall med ditt skriftliga samtycke i form av en fullmakt. Vi ser alltid till att ditt skriftliga samtycke finns med vid utlämningar till försäkringsbolag och att endast relevanta handlingar förmedlas.

 

Det är framförallt patientdatalagen, dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen som styr hur personuppgifter får användas inom vården. Vårdgivaren ska ha egna rutiner som kompletterar hur och när uppgifterna får användas.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Bromma husläkarmottagning lagrar din journal så länge som så länge som vårdcentralen behöver göra det enligt patientdatalagen, eller så länge informationen fortfarande uppfyller sitt syfte. Arkivering av gamla journalhandlingar utförs i enighet med gällande lagstiftning.

Vilka rättigheter har du i förhållande till dina uppgifter?

Rätt till rättelse
Om du anser att någon uppgift i din patientjournal är felaktig så bör du vända dig till oss med en begäran om rättelse. Är det så att vårdgivare och patient ej är överens om rättelse så kan du begära en notering i journalen om att du som patient eller vårdnadshavare till ett minderårigt barn anser att det finns felaktiga eller missvisande uppgifter i din journal.


Folkbokföringsuppgifter så som din adress, vem som är vårdnadshavare uppdateras utifrån de uppgifter som är folkbokförda på Skatteverket. Om ni byter telefonnummer skall ni meddela detta till oss så vi kan uppdatera detta i våra system.


Rätt till radering och gallring
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig. Inom hälso-och sjukvårdslagen finns det andra lagar som styr, exempelvis Patiendatalagen.

Rätt till information om dina uppgifter

Du har rätt till information om vilka personuppgifter som vårdgivare har dokumenterat om dig. Du har också rätt att få en sammanställning av uppgifterna som finns registrerade.

Uppgifter dokumenterade i din journal bör vara presenterade på så sätt att du lätt förstår dem. Kontakta din vårdgivare om du vill ta del av informationen.

Du har rätt att läsa din journal eller få en kopia av den.

Personuppgiftsansvarig är:
Philip Latif, Verksamhetschef

Bromma husläkarmottagning
Klädesvägen 6 178 65 Bromma